Zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia i z dnia 19
kwietnia 2020 roku uwzględniającym program „Nowa normalność: etapy znoszenia
ograniczeń związanych z COVID-19”, łagodzący obostrzenia związane z epidemią
koronawirusa, z dniem 20 kwietnia br. ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące
zasady posługi duszpasterskiej:

 1. Zgodnie z decyzją władz państwowych liczba uczestniczących w Mszy św. lub innym
  obrzędzie liturgicznym będzie zależała od powierzchni świątyni: w kościele lub
  kaplicy na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się
  kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o
  zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.
 2. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć
  osoby związane z intencją danej Mszy św.
 3. Liturgię należy sprawować nadal przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób
  posługujących.
 4. Na drzwiach kościołów należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących
  uczestniczyć w liturgii w danym kościele i należy ten przepis właściwie egzekwować.
 5. Wierni, uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek
  zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również usługujących przy ołtarzu. Przystępując do
  Komunii Świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części
  elementu ochronnego. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas liturgii zwolnieni
  są jedynie duchowni, którzy ją sprawują. Poza liturgią należy zachować stosowne
  przepisy prawa państwowego.
 6. Kościoły nadal powinny pozostać otwarte, tak by dać wiernym codzienną okazję do
  nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i skorzystania ze spowiedzi świętej, którą
  należy zorganizować według zasad przyjętych na czas epidemii, dbając o
  przestrzeganie zaleceń sanitarnych i zasad higieny.
 7. Co do sprawowania pogrzebu, obowiązuje przepis, według którego w kościele lub
  kaplicy, w którym sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, będzie mogła przebywać
  liczba wiernych ustalana według przelicznika: jedna osoba na 15 m2. Dlatego o
  powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi
  krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie, by uczestników
  pogrzebu nie było więcej, niż dopuszczalna liczba osób. Dotyczy to również
  zgromadzenia na cmentarzu, gdzie może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników
  podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób
  dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
  Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu pomiędzy osobami odległości minimum 2
  metrów od siebie.
 8. Trumna bądź urna powinna być przywieziona bezpośrednio do kościoła. Pogrzeb
  należy odprawić zaczynając od razu od drugiej stacji w kościele, co oznacza, że nie
  odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy przedpogrzebowej, ani nie urządza
  się procesji do kościoła.
 9. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej utrzymany zostaje zakaz organizacji
  konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu
  trumny.
 10. Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę
  św. w intencji zmarłego odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała
  zmarłego.
 11. Na wyraźne żądanie władz sanitarnych należy ograniczyć ceremonię pogrzebu do
  stacji przy grobie, a Mszę św. odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała
  zmarłego.
 12. Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej
  Eucharystii, udzielona dekretem z dnia 25 marca br. Do skorzystania z dyspensy
  zachęca się przede wszystkim osoby chore, noszące objawy infekcji dróg
  oddechowych, starsze i będące w grupie ryzyka zarażenia wirusem. Osoby
  korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy
  Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i
  przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
  Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w
  kościołach (zgodnie z przyjętym limitem wiernych).
 13. Należy podtrzymać możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym, którzy
  indywidualnie o to proszą, a którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez
  transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
 14. Nadal zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń transmitowały w mediach
  społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również – w
  miarę możliwości – inne nabożeństwa i modlitwy.
 15. Zachęcam do kontynuowania ufnej modlitwy o ustanie epidemii poprzez śpiew
  Suplikacji oraz do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 20.30 w duchowej
  łączności kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
  Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.
   
  Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku
  z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020) oraz
  Zarządzeniem w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii z dnia 25 marca 2020 roku (L.dz.
  379/2020), które nie zostały zmienione niniejszym Zarządzeniem.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
Włocławek, 20 kwietnia 2020 roku (L.dz. 400/2020)